ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ651681

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง59059

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1388146

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์68068

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ53053

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง60161

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1021103

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์41041

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ15015

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง58159

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์25025

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์21021

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์32032

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ19019

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง44347

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์10010

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ27027

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง38038


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.133024354

ปวช.22562258

ปวช.31191120

ปวส.195398

ปวส.275075

รวม87530905