ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ38038

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง52254

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์62062

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์45045

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ17017

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง59160

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์31031

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23023

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ28028

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์101

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง65368

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์47047

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์28028

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง101

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์10111

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ17017

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง27027

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10010

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11011


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.11972199

ปวช.21301131

ปวช.31703173

ปวส.154155

ปวส.221021

รวม5727579