ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ421557

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง32032

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1074111

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์45045

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ15015

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง30131

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์37037

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24024

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10010

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง35035

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์18018

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์14014

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์24024

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ15015

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง20323

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์909

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ13013

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง25025


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.122619245

ปวช.21061107

ปวช.377077

ปวส.159362

ปวส.247047

รวม51523538